National Large Solar Telescope

NLST Team


S.S. Hasan (PI) K.E. Rangarajan
D. Banerjee (Project Co-ordinator) B. Ravindra (Project Manager)
S.P. Rajaguru P. Venkatakrishnan
K.B. Ramesh K. Sankarasubramanian
Santhi Kumar R. Sridharan
Ravinder Banyal Piyali Chatterjee
P. Vemareddy K. Nagaraju
D.V.S. Phanindra Hemanth Pruthvi
K. Prabhu Nikhil Pradeep Kumar
Nandita Srivastava (USO/PRL) Raja Bayanna (USO/PRL)
P. M. M Kemkar, Engineer E Govinda K. V.
Hari Mohan Varshney, Project Engineer-I (Mech.) Shibu Mathew (USO/PRL)
Sharika Mohanan