National Large Solar Telescope

NLST Team


S.S. Hasan (PI) K.E. Rangarajan
D. Banerjee (Project Co-ordinator) B. Ravindra (Project Manager)
S.P. Rajaguru P. Venkatakrishnan
K.B. Ramesh K. Sankarasubramanian
Santhi Kumar R. Sridharan
Ravinder Banyal Piyali Chatterjee
P. Vemareddy K. Nagaraju
D.V.S. Phanindra Hemanth Pruthvi
K. Prabhu Nikhil Pradeep Kumar
Sharika Mohanan Shibu Mathew (USO/PRL)
Nandita Srivastava (USO/PRL) Raja Bayanna (USO/PRL)
P. M. M Kemker Govinda K. V.
Hari Mohan Varshney