Conference Organizers


Scientific Organizing Committee

H.M. Antia
Nat Gopalswamy
John Leibacher
B. R. Prasad
K. P. Raju
K. Sankarasubramaniam
Abhishek Srivastava
Durgesh Tripathi
D. Banerjee
S.S. Hasan
Divya Oberoi
S.P. Rajaguru (Co-Chair)
B. Ravindra (Co-Chair)
Jagdev Singh
Nandita Srivastava

Local Organizing Committee

Ravinder K Banyal
Chrisphin Karthik
Rekhesh Mohan
K. Prabhu
Pooja Ramani
Deepangkar Sarkar
R. Sridharan
Piyali Chatterjee
C. Kathiravan
K. Nagaraju
S. P. Rajaguru
B. Ravindra (Chair)
K. Shripathi
P. Vemareddy