01. SPP0018 Radhika Dharmadhikari
02. SPP0053 Rongali Lokesh
03. SPP0075 Naveen Kommuri
04. SPP0090 Prachi Bisht
05. SPP0095 Akshaya Ravichandran
06. SPP0112 Abhilash G
07. SPP0144 Himanshu Shekhar Barik
08. SPP0152 Monalisa
09. SPP0156 Darshita Chauhan
10. SPP0172 Manav Raj Kar
11. SPP0177 K. Parvadha
12. SPP0184 Ajinkya Ranade
13. SPP0201 Shreya Jaiswal
14. SPP0222 Antariksha Das
15. SPP0223 N. Rajalakshmi
16. SPP0270 Krishnaprasad R Nair
17. SPP0285 Kartikeya Walia
18. SPP0299 Hari K
19. SPP0334 Deepika Venkattu
20. SPP0353 Rishikesh Kushawaha
21. SPP0382 Ayush Moharana
22. SPP0404 Tanazza Khanam
23. SPP0414 Harish R Agrawal
24. SPP0441 Ulukanti Sai Krishna Yashaswi
25. SPP0452 K R Athira
26. SPP0453 Saaransh Singhal
27. SPP0455 Swetha S
28. SPP0475 Brindha S
29. SPP0497 Satyabrata Mahapatra
30. SPP0499 S Manavathi
31. SPP0526 Aditya M A
32. SPP0529 Nikhil Kumar Bhandekar
33. SPP0533 Reshma Mayya
34. SPP0534 Nayak Dheeraj
35. SPP0551 Reshma Reba Alexander

List of students selected for Summer Projects - 2017

01. SPP0090 Prachi Bisht
02. SPP0455 Swetha S
03. SPP0497 Satyabrata Mahapatra
04. SPP0529 Nikhil Kumar Bhondekar

Note: The selected candidates must confirm their participation via email (bgs_info@iiap.res.in; ksankara@iiap.res.in) by April 14, 2017.

Last updated on: May 18, 2017